โค้ดภาษาจาวา คำนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยม

» โค้ดโปรแกรม » Java » โค้ดภาษาจาวา คำนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยม
 • 26 กุมภาพันธ์ 2017
 • 2 มีนาคม 2017
 • Java
 • Thai Open Code


ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมภาษาจาวา ในการคำนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยม

 

สูตรการหาพื้นที่สามเหลี่ยม

พื้นที่สามเหลี่ยม = 1/2 x ฐาน x สูง

 

ตัวอย่าง Flowchart

Flowchart คำนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยม

 

ตัวอย่างโค้ด


//----------------------------------------------------------
// Author  : THAI OPEN CODE
// Author URI: https://www.thaiopencode.com
// Facebook : https://www.facebook.com/ThaiOpenCode
//----------------------------------------------------------

import java.util.Scanner;

public class TriangleArea {

	public static void main(String[] args) {
		
		Scanner scan = new Scanner(System.in);
		
		System.out.print(" Input value of Base : ");
		float Base = scan.nextFloat();
	 
	  System.out.print(" Input value of Height : ");
	  float Height = scan.nextFloat();
	  
	  System.out.printf(" Area of a Triangle is %.2f", 0.5 * Base * Height);
	  
	  scan.close(); 
	}
}

 

อธิบายโค้ด

Base  เป็นตัวแปรชนิด float ที่ใช้เก็บค่าความยาวฐาน ฐาน ที่เรากรอก
Height เป็นตัวแปรชนิด float ที่ใช้เก็บค่าความ สูง ที่เรากรอก
0.5 * Base * Height คำนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยมตามสูตร (1/2 x ฐาน x สูง) แล้วนำไปแสดงผล

 

แสดงผล

โค้ดภาษาจาวา คำนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยม