โค้ดภาษาจาวา คำนวณหาพื้นที่วงกลม

» โค้ดโปรแกรม » Java » โค้ดภาษาจาวา คำนวณหาพื้นที่วงกลม
  • 25 พฤศจิกายน 2017
  • Java
  • Thai Open Code


ตัวอย่างโค้ดภาษาจาวา ในการคำนวณหาพื้นที่วงกลม ตามสูตรการคำนวณหาพื้นที่วงกลมมาตรฐาน

คำอธิบายโปรแกรมเบื้องต้น

เมื่อโปรแกรมทำงานจะให้กรอกตัวเลขของรัศมี เพื่อที่จะนำไปคำนวณตามสูตรการหาพื้นที่วงกลม (พื้นที่วงกลม = พาย x รัศมี2) หรือ π r2 และค่า π หรือ PI จะเท่ากับ 3.141593 แล้วนำผลลัพธ์ที่คำนวณได้แสดงผล

ตัวอย่างโค้ด


//----------------------------------------------------------
//Author    : THAI OPEN CODE
//Author URI: https://www.thaiopencode.com
//Facebook  : https://www.facebook.com/ThaiOpenCode
//----------------------------------------------------------

import java.util.Scanner;

public class CircleAreaCalculator {

	public static void main(String[] args) {
		
		Scanner scan = new Scanner(System.in);
		
		System.out.print("กรุณากรอกตัวเลขของรัศมี : ");
		double r = scan.nextDouble();
		
		scan.close();
		
		System.out.printf("\r\nพื้นที่ของวงกลม คือ %.2f", Math.PI * (r * r));
	}
}

แสดงผล

โค้ดภาษาจาวา คำนวณหาพื้นที่วงกลม