Flowchart

» Flowchart

โค้ดภาษาจาวา คำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า

โค้ดภาษาจาวา คำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า

ตัวอย่างโค้ดจาวา ในการคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า พร้อม flowchart และคำอธิบายโค้ดเพื่อให้เข้าใจการทำงานของโปรแกรมคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า ได้ดียิ่งขึ้น

โค้ดภาษาจาวา คำนวณตัดเกรดมหาวิทยาลัย

โค้ดภาษาจาวา คำนวณตัดเกรดมหาวิทยาลัย

ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมภาษาจาวา ในคำนวณการตัดเกรดในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งมีระดับผลการเรียน 8 ระดับ จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน พร้อมทั้ง Flowchart และคำอธิบายโปรแกรม

โค้ดภาษาจาวา คำนวณตัดเกรดมัธยม

โค้ดภาษาจาวา คำนวณตัดเกรดมัธยม

ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมภาษาจาวา คำนวณการตัดเกรดในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งมีระดับผลการเรียน 8 ระดับ จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

โค้ดภาษาจาวา คำนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยม

โค้ดภาษาจาวา คำนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยม

ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมภาษาจาวา ในการคำนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยม โดยใช้สูตรการหาพื้นที่สามเหลี่ยม (พื้นที่สามเหลี่ยม = 1/2 x ฐาน x สูง) แล้วนำไปแสดงผล

โค้ดภาษาจาวา คำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส

โค้ดภาษาจาวา คำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส

ตัวอย่างโค้ดภาษาจาวา ในการคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยมีสูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสและคำอธิบายโค้ดโปรแกรม พร้อมรูปภาพแสดงผล