โค้ดภาษาจาวา คำนวณตัดเกรดมหาวิทยาลัย

» โค้ดโปรแกรม » Java » โค้ดภาษาจาวา คำนวณตัดเกรดมหาวิทยาลัย
 • 26 กุมภาพันธ์ 2017
 • 2 มีนาคม 2017
 • Java
 • Thai Open Code


ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมภาษาจาวา คำนวณการตัดเกรดในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งมีระดับผลการเรียน 8 ระดับ จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

ระดับผลการเรียน 8 ระดับ

 • เกรด A ได้คะแนนตั้งแต่ 80 คะแนน ขึ้นไป
 • เกรด B+ ได้คะแนน 75-79 คะแนน
 • เกรด B ได้คะแนน 70-74 คะแนน
 • เกรด C+ ได้คะแนน 65-69 คะแนน
 • เกรด C ได้คะแนน 60-64 คะแนน
 • เกรด D+ ได้คะแนน 55-59 คะแนน
 • เกรด D ได้คะแนน 50-54 คะแนน
 • เกรด F ได้คะแนนต่ำกว่า 50 คะแนน

ตัวอย่าง Flowchart

Flowchart โค้ดภาษาจาวา คำนวณตัดเกรดมหาวิทยาลัย

ตัวอย่างโค้ด


//----------------------------------------------------------
// Author  : THAI OPEN CODE
// Author URI: https://www.thaiopencode.com
// Facebook : https://www.facebook.com/ThaiOpenCode
//----------------------------------------------------------

import java.util.Scanner;

public class UniversityGrade {

	public static void main(String[] args) {
		
		Scanner scan = new Scanner(System.in);
		
		System.out.print(" Input total score : ");
		int Score = scan.nextInt();
		
		String Grade;
		if(Score >= 80){
			Grade = "A";
		}
		else if(Score >= 75){
			Grade = "B+";
		}
		else if(Score >= 70){
			Grade = "B";
		}
		else if(Score >= 65){
			Grade = "C+";
		}
		else if(Score >= 60){
			Grade = "C";
		}
		else if(Score >= 55){
			Grade = "D+";
		}
		else if(Score >= 50){
			Grade = "D";
		}
		else{
			Grade = "F";
		}
		
		System.out.println(" The Grade is " + Grade);
		
		scan.close();
	}
}

แสดงผล

โค้ดภาษาจาวา คำนวณตัดเกรดมหาวิทยาลัย