Codeigniter Framework

» Codeigniter Framework

CodeIgniter เมื่อรัน Cronjob/CLI แล้วแสดง Error Undefined index: REMOTE_ADDR

CodeIgniter เมื่อรัน Cronjob/CLI แล้วแสดง Error Undefined index: REMOTE_ADDR

CodeIgniter เมื่อรันโค้ดผ่าน Cronjob/CLI แล้วแสดง Error Undefined index: REMOTE_ADDR เนื่องจากไม่มีค่าตัวแปร $_SERVER[‘REMOTE_ADDR’] การแก้ไขโค้ดที่อยู่ในไฟล์ system/core/Input.php