Export Excel

» Export Excel

PHPExcel การกำหนดค่าให้กับ Cell ด้วยฟังก์ชั่น setCellValue()

PHPExcel การกำหนดค่าให้กับ Cell ด้วยฟังก์ชั่น setCellValue()

เมื่อเราต้องการทำรายงานที่ export เป็นไฟล์ Excel สิ่งที่สำคัญคือการทำให้ cell มีค่าข้อมูลต่าง ๆ ที่เราเตรียมไว้ไปแสดงตรงนั้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการ การกำหนดค่าให้กับ cell ของ PHPExcel โดยเริ่มต้นจะใช้ฟังก์ชั่น setCellValue()