Java


โค้ดภาษาจาวา วนลูปแสดงตัวอักษร A – Z

โค้ดภาษาจาวา วนลูปแสดงตัวอักษร A – Z

ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมภาษา java เพื่อวนลูปแสดงตัวอักษร A – Z โดยใช้ลูปต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น for, while, do..while

โค้ดภาษาจาวา คำนวณหาพื้นที่วงกลม

โค้ดภาษาจาวา คำนวณหาพื้นที่วงกลม

ตัวอย่างโค้ดภาษาจาวา ในการคำนวณหาพื้นที่วงกลม ตามสูตรการคำนวณหาพื้นที่วงกลมมาตรฐาน ตามสูตรการหาพื้นที่วงกลม (พื้นที่วงกลม = พาย x รัศมี2) และค่า π หรือ PI จะเท่ากับ 3.141593 แล้วนำผลลัพธ์ที่คำนวณได้แสดงผล

โค้ดภาษาจาวา คำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู

โค้ดภาษาจาวา คำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู

ตัวอย่างโค้ดภาษาจาวา ในการคำนวณหาพื่นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมู พร้อมทั้งการทำงาน คำอธิบาย และโค้ด ให้สามารถศึกษาการทำงานของโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาจาวาได้อย่างง่าย ตามสูตร 1/2 x สูง x ผลบวกของด้านคู่ขนาน

โค้ดภาษาจาวา คำนวณผลรวม จากการวนรับค่าตัวเลข จำนวน 5 ค่า จากคีย์บอร์ด

โค้ดภาษาจาวา คำนวณผลรวม จากการวนรับค่าตัวเลข จำนวน 5 ค่า จากคีย์บอร์ด

ตัวอย่างการเขียนโค้ดโปรแกรมด้วยภาษาจาวา เพื่อคำนวณผลรวม จากการวนรับค่าตัวเลข จำนวน 5 ค่า จากคีย์บอร์ด และใช้ java.util.stream.DoubleStream.sum() ในการหาผลรวมทั้งหมดใน ArrayList

โค้ดภาษาจาวา คำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า

โค้ดภาษาจาวา คำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า

ตัวอย่างโค้ดจาวา ในการคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า พร้อม flowchart และคำอธิบายโค้ดเพื่อให้เข้าใจการทำงานของโปรแกรมคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า ได้ดียิ่งขึ้น

โค้ดภาษาจาวา คำนวณตัดเกรดมหาวิทยาลัย

โค้ดภาษาจาวา คำนวณตัดเกรดมหาวิทยาลัย

ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมภาษาจาวา ในคำนวณการตัดเกรดในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งมีระดับผลการเรียน 8 ระดับ จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน พร้อมทั้ง Flowchart และคำอธิบายโปรแกรม

โค้ดภาษาจาวา คำนวณตัดเกรดมัธยม

โค้ดภาษาจาวา คำนวณตัดเกรดมัธยม

ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมภาษาจาวา คำนวณการตัดเกรดในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งมีระดับผลการเรียน 8 ระดับ จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

โค้ดภาษาจาวา คำนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยม

โค้ดภาษาจาวา คำนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยม

ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมภาษาจาวา ในการคำนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยม โดยใช้สูตรการหาพื้นที่สามเหลี่ยม (พื้นที่สามเหลี่ยม = 1/2 x ฐาน x สูง) แล้วนำไปแสดงผล

โค้ดภาษาจาวา คำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส

โค้ดภาษาจาวา คำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส

ตัวอย่างโค้ดภาษาจาวา ในการคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยมีสูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสและคำอธิบายโค้ดโปรแกรม พร้อมรูปภาพแสดงผล

โค้ดภาษาจาวา สูตรคูณแม่ 2-13

โค้ดภาษาจาวา สูตรคูณแม่ 2-13

ตัวอย่างโค้ด สำหรับการเขียนโปรแกรมแสดงสูตรคูณแม่ 2 – 13 โดยใช้ภาษาจาวา (Java)